Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Van den Oever Diverse

Artikel 1: van den Oever Diverse

Van de Oever Diverse is de handelsnaam van de diensten die worden verleend en de groothandelsactiviteiten in bouwmaterialen in algemeen assortiment die worden uitgevoerd onder juridische de entiteit die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17157413 en gevestigd aan de Langenboomseweg 165, 5453 JC te Langenboom (hierna: “vd Oever Diverse”).

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. In het kader van deze voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan de natuurlijke persoon en/of de rechtspersoon die aan vd Oever Diverse opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden c.q. met wie vd Oever Diverse een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden van vd Oever Diverse zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht c.q. rechtsbetrekkingen tussen vd Oever Diverse en Opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door vd Oever Diverse uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Ze zijn ook van toepassing op alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten en verdere (rechts)handelingen van vd Oever Diverse met, voor of jegens Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt daarmee in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 6. Al degenen die voor vd Oever Diverse werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst waaronder begrepen oprichters, werknemers, hulpkrachten, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden van vd Oever Diverse en hun erfgenamen kunnen jegens Opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 7. Vd Oever Diverse sluit de werking van artikel 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 8. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 9. Op alle overeenkomsten gesloten met vd Oever Diverse is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ’s- Hertogenbosch voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

Artikel 3: Uitvoering overeenkomst en opzegging

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van Opdrachtgever door vd Oever Diverse.
 2. Vd Oever Diverse is gerechtigd bestellingen en opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering of opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vd Oever Diverse dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Vd Oever Diverse bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Vd Oever Diverse heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, te laten verrichten door derden waarmee vd Oever Diverse onder gemeenschappelijke naam of structureel samenwerkt. Het uitbesteden van werkzaamheden aan anderen dan voornoemd kan slechts geschieden met instemming van de Opdrachtgever.
 4. Vd Oever Diverse levert haar producten en voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrag- en beroepsregels. Vd Oever Diverse spant zich in om het resultaat te bereiken dat de Opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door vd Oever Diverse verlangde gegevens en informatie tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan vd Oever Diverse ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Van de Oever Diverse verstrekte gegevens en informatie.
 6. Opdrachtgever verleent toestemming tot contractovername.
 7. Opdrachtgever en Van de Oever Diverse kunnen te allen tijde een eenmaal gesloten overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie [3] werkdagen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of de opzegtermijn verzetten.
 8. Ingeval van opzegging behoudt Van de Oever Diverse haar recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten en geplaatste bestellingen, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door Opdrachtgever heeft Van de Oever Diverse tevens het recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit de opzegging.

 

Artikel 4: aanbiedingen, prijzen en betaling

 1. Alle aanbiedingen van vd Oever Diverse zijn vrijblijvend en vd Oever Diverse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen van aanbiedingen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief de van toepassing zijnde verzendkosten
 3. Wanneer vd Oever Diverse werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, heeft zij recht op een honorarium.
 4. Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief of het offertebedrag dat op de opdrachtbevestiging, kostenindicatie of offerte van Vd Oever Diverse is vermeld, tenzij anders (incl. op een andere wijze) is overeengekomen. Dit honorarium wordt vermeerderd met zogenoemde verschotten, BTW en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Vd Oever Diverse mag haar uurtarief dat is overeengekomen ieder jaar op 1 januari aanpassen.
 6. Verschotten zijn te specificeren kosten zoals bijvoorbeeld te bestellen materialen. Vd Oever Diverse kan de verschotten periodiek en afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Vd Oever Diverse mag het verschuldigde honorarium aan Opdrachtgever tussentijds in rekening brengen. Ook is vd Oever Diverse gerechtigd Opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen. Voorschotten worden verrekend bij tussentijdse declaraties en einddeclaraties.
 8. Betaling dient te geschieden binnen veertien [14] dagen na factuurdatum, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders is overeengekomen op een door vd Oever Diverse op de factuur aangegeven wijze met dien verstande dat openstaande facturen door vd Oever Diverse te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de Opdrachtgever op vd Oever Diverse heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de facturen/het honorarium.
 9. Indien betaling op de op factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is vd Oever Diverse gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen.
 10. Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van vd Oever Diverse op eerste vordering en ten genoegen van vd Oever Diverse zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat vd Oever Diverse van Opdrachtgever te vorderen heeft.
 11. Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van vd Oever Diverse.
 12. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf het einde van de betalingstermijn een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door vd Oever Diverse is Opdrachtgever een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien vd Oever Diverse haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zullen bedragen onverminderd de bevoegdheid van vd Oever Diverse om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 13. Indien Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is vd Oever Diverse gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 14. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien [10] dagen na mededeling van de prijsverhoging door vd Oever Diverse

 

Artikel 5. Retourzendingen

 1. Artikelen die per post of pakketdienst worden toegezonden kunnen binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer worden geretourneerd, onder retournering van de betaalde geldsom. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij vd Oever Diverse worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen de artikelen niet worden teruggenomen en reeds betaalde geldsommen niet terug worden gestort.
 2. Opdrachtgever verplicht zich bij thuis bezorgde artikelen te controleren of bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval mocht zijn dient Opdrachtgever dit binnen een termijn van 7 dagen aan vd Oever Diverse te melden. Melden dient te geschieden per e-mail aan Vd Oever Diverse onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van het e-mail bericht en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet in de tekst van het bericht. Vd Oever Diverse zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien in voldoende mate is aangetoond dat het artikel op gegronde redenen niet wordt geaccepteerd.

3     In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Vd Oever Diverse zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Vd Oever Diverse neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4     Bij het retourneren van bestellingen dienen de volgende stappen te worden betracht en werkwijze te worden gevolgd:

 • Per email gericht aan hvdoeverdiverse@hetnet.nl dient de zending bij vd Oever divers te worden aangemeld. In het onderwerp van het e-mail bericht dient het ordernummer en/of het factuurnummer dat via e-mail door vd Oever diverse is toegestuurd te worden vermeld.
 • De artikelen dienen dusdanig te worden verpakt dat beschadiging wordt vermeden.
 • De artikelen dienen te worden geadresseerd

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van vd Oever Diverse voor eventuele beroepsfouten van vd Oever Diverse, daaronder begrepen, de werknemers en al degenen die voor vd Oever Diverse werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van vd Oever Diverse uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de Opdrachtgever een samenvatting van de desbetreffende polis.
 2. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van vd Oever Diverse om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van vd Oever Diverse beperkt tot het honorarium exclusief BTW dat vd Oever Diverse voor de betreffende werkzaamheden in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt, tot een maximum van € 45.000.
 3. Vd Oever Diverse zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vd Oever Diverse is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers, levende producten of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval er sprake zou zijn geweest van opzet of grove schuld aan de kant van vd Oever Diverse.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart vd Oever Diverse tegen alle aansprakelijkheden van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

 

Artikel 7. Levering

 1. De door vd Oever Diverse opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1        De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Opdrachtgever al hetgeen Opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan Van den Oever Diverse verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Opdrachtgever over

 1. Vd Oever Diverse is niet gerechtigd de informatie die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt aan te wenden, tenzij vd Oever Diverse voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn

 

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

1        Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt Opdrachtgever Vd Oever Diverse daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

2        Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft vd Oever Diverse de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

3        Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan vd Oever Diverse te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 10. Elektronische communicatie en bewijs

1        Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en vd Oever Diverse (dan wel door Opdrachtgever ingeschakelde derden), is vd Oever Diverse niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van vd Oever Diverse.

2        De administratie van vd Oever Diverse geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

Artikel 11. Overmacht

1        Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft vd Oever Diverse in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat vd Oever Diverse gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan vd Oever Diverse kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1        Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2        Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

 

Open Chat
Chat met ons
Hi, bedankt dat je contact met ons opneemt, wees gerust, ik doe er alles aan om je z.s.m. te woord te staan.